Työyhteisössä on käytössä keinoja sairauspoissaolojen vähentämiseksi.

Sairauspoissaolot

Sairauspoissaoloksi lasketaan työntekijän omasta sairaudesta, hoitokäynnistä tai kuntoutuksesta aiheutuva työajan menetys. Lisäksi sairauspoissaoloihin lasketaan sairausajan palkanmaksukauden jälkeiset palkattomat poissaolot. Myös vapaa-ajan tapaturmista aiheutuva työkyvyttömyysaika on sairauspoissaoloa. Sairauspäivärahapäiviä aiheuttavat selvästi eniten tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, toiseksi eniten mielenterveyden häiriöt ja kolmanneksi eniten vammat ja myrkytykset. Sairauspoissaoloajan pitkittyessä todennäköisyys työkyvyttömyyseläkkeen alkamiseen kasvaa. Koska työkyvyttömyyseläkkeet aiheuttavat merkittäviä kustannuksia, olisi järkevää pyrkiä ennaltaehkäisemään niitä jo hyvissä ajoin.

Sairauspoissaolot ja niihin vaikuttaminen tulisi olla osa kaikkien yritysten normaalia toimintaa, sillä poissaoloja voidaan hallita ja niihin voidaan vaikuttaa. Poissaolojen ei pitäisi olla työpaikalla arka tai kielletty puheenaihe, eikä niistä puhuminen saisi merkitä kenenkään syyllistämistä. Sairauspoissaolojen vähentäminen edellyttää toimivaa yhteistyötä yrityksen johdon, esimiesten, henkilöstön sekä työterveyshuollon kesken. Keskeistä on, että yritysjohto sitoutuu poissaoloja koskeviin tavoitteisiin sitomalla ne yhteen yrityksen muiden tavoitteiden kanssa.

Työyhteisön sairauspoissaoloja voidaan vähentää esimerkiksi

  • kehittämällä työympäristöä ja työilmapiiriä
  • työnkierrolla
  • varhaisen tuen mallilla (keskustelut)
  • tukemalla työntekijöiden työkykyä ja terveyttä
  • tekemällä tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa

Sairauspoissaolojen kokonaiskustannukset ovat noin kolme kertaa suuremmat kuin sairausajalta maksetut palkat. Kustannukset koostuvat sekä välittömistä (esim. sairausajalta maksettu palkka) että välillisistä (esim. tuotannon heikkeneminen) kustannuksista.

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto 2009. Sairauspoissaolojen hallinta. Työkykyä ja työhyvinvointia.

Menetelmiä sairauspoissaolojen hallintaan työpaikalla löytyy täältä:
http://pda.ek.fi/www/fi/tutkimukset_julkaisut/2009/SPopas_yrityksille.pdf

Lähteet