Työolosuhteet ovat työntekijöiden fyysisten edellytysten ja henkilökohtaisten tarpeiden mukaisia.

Ergonomia

Ergonomia on käsitteenä hyvin laaja. Työolosuhteista puhuttaessa se tarkoittaa yleensä työpisteen rakenteiden, työvälineiden, kalusteiden ja työmenetelmien kehittämistä ihmisten ominaisuuksien ja kykyjen mukaisiksi. Ergonomian tavoitteena on työn tekeminen niin, ettei siitä aiheudu työntekijälle terveydellistä haittaa, vaarallista kuormitusta tai tapaturman vaaraa. Puutteellisesta ergonomiasta voi aiheutua tuki- ja liikuntaelinten liiallista kuormitusta ja sairauksia. Niiden riskitekijöitä ovat esimerkiksi toistotyö, yksipuoliset työliikkeet, raskaat nostot sekä huonot työasennot.

Työturvallisuuslaki edellyttää työnantajaa huolehtimaan siitä, että työpisteen rakenteet ja käytettävät työvälineet valitaan, mitoitetaan ja sijoitetaan työn luonne ja työntekijän edellytykset huomioon ottaen ergonomisesti asianmukaisella tavalla. Lisäksi työnantajan on huomioitava, että työntekijällä on riittävästi tilaa työskennellä, mahdollisuus vaihdella työasentoa, työtä voidaan tarvittaessa keventää apuvälinein, nostot ja siirrot tehdään mahdollisimman turvallisiksi ja että toistorasituksen työntekijälle aiheuttama haitta joko vältetään kokonaan tai tehdään mahdollisimman vähäiseksi. Työterveyshuolto tukee työnantajaa ergonomiaratkaisujen tekemisessä sekä tekee ergonomiakartoituksia työpaikoilla.

Erityisen haitallista tuki- ja liikuntaelinten kannalta on, jos työntekijä altistuu useille fyysisille kuormitustekijöille samanaikaisesti. Tällainen rasitus on erityisen yleistä rakentamisen, teollisuuden sekä maa- ja metsätalouden toimialoilla.

Lähde: Työterveyslaitos 2013. Työ ja terveys Suomessa 2012. Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista.

Ergonomian arviointi- ja kehittämismenetelmiä löytyy täältä:
http://www.ttl.fi/fi/ergonomia/menetelmat/sivut/default.aspx

Lähteet