Työyhteisössä on hyvä ilmapiiri.

Ilmapiiri

Työyhteisön ilmapiiri syntyy osana työpaikan jokapäiväistä toimintaa. Hyvän työilmapiirin taustalla on hyvä työkulttuuri, joka koostuu työpaikan toimintatavoista, työmoraalista, yhteisistä säännöistä ja ehdoista sekä työntekijöiden välisistä vuorovaikutustavoista. Hyvä työilmapiiri tukee työorganisaation menestymistä ja tehokkuutta sekä sen jäsenten hyvinvointia. Huono työilmapiiri johtuu yleensä puutteista työpaikan johtamiskäytännöissä ja sisäisissä toimintatavoissa. Työilmapiirin kehittäminen vaatii sekä johdon että henkilöstön yhteistyötä. Kehittämistyössä voidaan käyttää apuna työilmapiirin ja työyhteisön sisäisen toimivuuden kartoituksia, joihin voi pyytää apua esimerkiksi työterveyshuollon asiantuntijalta.

Millainen on myönteinen ilmapiiri?

 • varmuus tulevaisuudesta
 • yhteiset tavoitteet
 • työtehtävien ja vastuualueiden selvyys
 • kunnossa olevat pelisäännöt ja toimintatavat
 • oppiva ja kehittyvä työyhteisö
 • henkilöstön aktiivisuutta ja kasvua korostava yhteisö
 • käyttöön otetut henkilöstön kyvyt, taidot ja luovuus
 • sujuva yhteistyö
 • aikaa sosiaaliselle kanssakäymiselle
 • usko ongelmien ratkaisumahdollisuuksiin

Millainen on kielteinen ilmapiiri?

 • tieto ei kulje -paljon huhuja
 • työyhteisö klikkiytynyt
 • “ei kuulu meille” -asenne yleinen
 • sääntöjä noudatetaan jäykästi, sisäiset pelisäännöt epäselvät
 • syyttelyä, avoimia riitoja, yleistä valitusta
 • paljon poissaoloja, henkilöstön vaihtuvuus suuri
 • kielteisyyttä, toivottomuutta
 • puhutaan paljon, ymmärtäminen vaikeaa
 • johtajuus hämärtynyt

57 % palkansaajista kokee työpaikan hengen olevan työssä viihtymistä lisäävä tekijä. Työilmapiirin merkitys työssä viihtymiseen vaikuttavana tekijänä on kasvanut vuodesta 1984 (47 %) lähtien.

Lähde: Tilastokeskus 2008. Työolojen kolme vuosikymmentä. Työolotutkimusten tuloksia 1977-2008

Lähteet

 • Tilastokeskus. Työolojen kolme vuosikymmentä. Työolotutkimusten tuloksia 1977-2008. Helsinki, 2008.
 • Työturvallisuuskeskus Työyhteisön ilmapiiri. [www-dokumentti] [haettu 11.9.2013] http://www.ttk.fi/index.phtml?s=133