Olen varautunut yllättäviin tilanteisiin, jotka vaikuttavat yritystoiminnan harjoittamiseen.

Varautuminen yllättäviin tilanteisiin ja tulevaisuuteen

Yksinyrittäjän asema on monin tavoin toisenlaisen kuin henkilön, joka työskentelee useamman henkilön yrityksessä. Yksinyrittäjän on hankalampi korvata omaa työpanostaan ongelmatilanteessa toimialan tuntevalla sijaisella. Äkillistä yritykselle tapahtuvaa vahinkoa tai toiminnan häiriötilaa voidaan kutsua riskiksi. Suurin osa riskeistä on ihmisen itsensä aiheuttamia ja yleensä ne johtuvat siitä, ettei niihin ole joko ehditty tai tiedetty ennalta varautua. Yksinyrittäjällä pienetkin häiriöt voivat käynnistää tapahtumaketjun, josta saattaa tulla uhka yrityksen toiminnalle.

Yrityksen toimintaan vaikuttavia riskejä ovat esimerkiksi:

  • yrittäjän itsensä sairastuminen tai hänelle sattunut tapaturma
  • yrittäjän oma heikko fyysinen kunto, stressi tai työuupumus
  • läheisten äkillinen sairastuminen tai kuolema
  • toimitilaan liittyvät riskit (puutteellinen ergonomia, ilkivalta, varkaus, vesivahinko tai tulipalo)

Yksinyrittäjän on hyvä tehdä jo yrityksen perustamisvaiheessa riskikartoitus, johon kirjataan myös toimintatapa riskitilanteessa, esim. miten toimitaan, jos itse sairastun tai tarvitsen kuntoutusta. Huolella tehty ennakkosuunnittelu auttaa selviämään yllättäviltäkin tuntuvissa tilanteissa. Yksinyrittäjän itseensä kohdistuvat riskit ovat merkittävimmät. Yrittäjän kannattaa entistä enemmän panostaa itseensä, omaan fyysiseen kuntoonsa ja hyvinvointiinsa. On hyvä pohtia, millainen muu vapaaehtoinen vakuutusturva on tarpeen esim. yllättävien sairastumisten, tapaturmien ja/tai oikeusturvan varalle toiminnan turvaamiseksi. Myös hyvin hoidetut verkostot voivat toimia korvaamattomana apuna yllättävissä tilanteissa.

Yrittäjä vastaa eläkevakuutuksensa järjestämisestä ja vakuuttaa toimintansa yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisesti. Vakuutus on pakollinen, kun yrittäjä täyttää eläkelain piiriin kuulumisen edellytykset. Vakuutus tulee ottaa kuuden kuukauden kuluessa yritystoiminnan alkamisesta joko työeläkevakuutusyhtiöstä tai eläkekassasta. YEL-vakuutus on sosiaaliturvan perusta ja työtulo vaikuttaa eläkkeen määrän lisäksi myös

Kelan myöntämien sairaus-, äitiys- ja vanhempainrahojen määrään sekä työttömyyspäivärahaoikeuteen ja ansiopäivärahan määrään.

Eläkevakuutuksesta sovittaessa yrittäjäksi katsotaan henkilö, jonka työskentely ei tapahdu työ- tai virkasuhteessa. Maksun pohjana käytetään työtuloa, jota kannattaa päivittää säännöllisesti. Vakuutuksen saamisen muut edellytykset ovat:

  • yrittäjä on 18 – 67 -vuotias
  • yritystoiminta on kestänyt vähintään neljä kuukautta
  • arvioitu työtulo on vähintään 7502,14 euroa vuodessa (2015)

Yrittäjän sairastuminen katkaisee monissa tapauksissa yritystoiminnan ainakin väliaikaisesti. Tämän välttääkseen 66 % yksinyrittäjistä ilmoittaa työskennelleensä viimeisen vuoden aikana sairaana. Vain 22 %:lla yksinyrittäjistä on henkilö, yleisimmin perheenjäsen tai toinen yrittäjä, joka toimii sijaisena lähinnä lyhyiden poissaolojen aikana.

Lähde: Yksinyrittäjäkysely 2013.

Lähteet