Saan tukea lähiyhteisöltäni yritystoiminnassa jaksamiseen.

Lähiyhteisö

Yksi työhyvinvointiin keskeisesti vaikuttava tekijä on perhe ja lähiyhteisö. Työhön liittyvät asiat ja kokemukset heijastuvat kotiin ja kotoa työhön, ja ne voivat olla joko myönteisiä tai kielteisiä. Lähiyhteisön tuoma ilo siirtyy työntekoon, ja toisaalta onnistuminen työssä heijastuu positiivisesti kodin ilmapiiriin. Hyvinvoinnin yhtenä tekijänä on työn ja muun elämän toisiaan tukeva vuorovaikutus.

Kysymykset perheen ja työn yhdistämisestä rakentuvat yrittäjillä kuitenkin hyvin eri tavoin kuin palkansaajilla. Yrittäjien kohdalla perhe ja yritys eivät muodostu erillisiksi maailmoiksi, vaan ne ovat tiiviisti kietoutuneet toisiinsa. Perhe voi olla liiketoiminnalle sekä rajoite että resurssi. Rajoitteena se koetaan silloin, jos työn ja perheen yhteensovittaminen aiheuttaa paljon konflikteja ja ristiriitoja. Perheen sitoutuneisuudella on kuitenkin tärkeä taloudellinen ja henkinen merkitys erityisesti yrityksen perustamisen ja kasvun vaiheissa. Vaikka perhe ja yritystoiminta kietoutuvat tiiviisti yhteen, on tärkeä muistaa että työn ja yksityiselämän välinen ero vallitsee myös yrittäjillä.

Hyvinvointibarometrin 2014 mukaan stressin kokeminen oli yhteydessä sosiaalisen tuen saamiseen. Vähän stressaantuneet vastaajat ilmoittivat paljon stressiä kokevia hieman useammin saavansa tarvittaessa tukea läheisiltään ja/tai tuttaviltaan yrityksen toimintaan liittyvissä asioissa.

Lähde: Suomen Yrittäjät 2014. Hyvinvointibarometri 2014.

Lähteet