Arvioi yrityksen
työhyvinvoinnin väittämiä asteikolla 1-5:

1 = toteutuu erittäin huonosti / ei lainkaan       2 = toteutuu huonosti       3 = toteutuu tyydyttävästi / keskimäärin       4 = toteutuu hyvin       5 = toteutuu erittäin hyvin

Työpaikka ja työolot

1. Työterveys Info
Työterveyshuollon ja työturvallisuuden sisältö ja toimenpiteet vastaavat työntekijöiden tarpeita.

2. Ergonomia Info
Työolosuhteet ovat työntekijöiden fyysisten edellytysten ja henkilökohtaisten tarpeiden mukaisia.

3. HenkilöstömitoitusInfo
Henkilöstömitoitus on riittävä suhteessa työtehtäviin.

4. OsaaminenInfo
Osaamiseni vastaa yritystoimintani/työni vaatimuksia.

Työyhteisö

5. VuorovaikutusInfo
Työyhteisö toimii avoimessa vuorovaikutuksessa ja työyhteisön sisäinen viestintä on toimivaa.

6. IlmapiiriInfo
Työyhteisössä on hyvä ilmapiiri.

7. Terveyden edistäminenInfo
Työntekijöitä tuetaan terveellisiin elintapoihin.

8. SairauspoissaolotInfo
Työyhteisössä on käytössä keinoja sairauspoissaolojen vähentämiseksi.

Työntekijä

9. TerveystekijätInfo
Työntekijät tiedostavat terveellisten elintapojen merkityksen työhyvinvointiin.

10. Fyysinen kunto Info
Työntekijät harrastavat liikuntaa terveytensä kannalta riittävästi.

11. MotivaatioInfo
Työntekijät ovat motivoituneita työtehtäviinsä.

12. VaikuttaminenInfo
Työntekijöillä on työssään vaikuttamismahdollisuuksia.

Esimies

13. Työn psyykkinen kuormitusInfo
Pystyn työtehtävissäni hallitsemaan psyykkisiä kuormitustekijöitä.

14. TerveystekijätInfo
Tiedostan terveellisten elintapojen merkityksen omalle terveydelleni, ja olen esimerkkinä työyhteisölle.

15. Fyysinen kuntoInfo
Harrastan liikuntaa terveyteni kannalta riittävästi.

16. Johtamistaito Info
Johtamistaitoihini ja arvoihini kuuluu myös työyhteisön työhyvinvoinnin johtaminen.